Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü

Giriş


 
Adres:
Lala Paşa Mahallesi Menderes Caddesi Tema Market Üstü Kat:4 Yakutiye/ ERZURUM      
ERZURUM
 
Telefon:0442 233 24 28 Dahili:19-20
 
Şube Müdürlüğünün kuruluşu
                Şube Müdürlüğümüz 09.05.2000 tarihli Bakanlık Onayı ile kurulmuş olup aşağıdaki hizmet birimlerinden oluşur.
 
a) İdari Büro Amirliği,
b) Sosyal Yardım Büro Amirliği,
c) Lojman Büro Amirliği,
ç) Emekli Personel ile İrtibat Büro Amirliği,
d) Şehit Aileleri ve Görev Malulü Personel ile ilişkiler Büro Amirliği,
e) Hastane Cenaze ve Tören İşleri Büro Amirliği’nden oluşur.
 
Şube Müdürlüğünün görevleri
a) İldeki lojmanların personele tahsis ve dağıtımını yapmak,
b) Başkanlıkça bildirilen şehit, gazi, görev malullerinden,  ilde ikamet eden şehit ailesi, gazi, görev malulü ile ailesinin, dosya, kayıt, bilgi formu ve istatistiklerini tutmak, istenen bilgi ve belgeleri Başkanlığa göndermek, ilde tutulan dosyaların ikamet değişikliklerinde ilgili İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,
c) İlde ikamet eden şehit ailesi, gazi, görev malulleri ve aileleri ile ilgili yazışmaları yapmak, aile ve çocuklarının eğitim sağlık gibi problemleri ile ilgilenmek ve yardımcı olmak,
ç) 19/2/2001 tarihli Bakan onayı ile yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Şehitlikleri İle Cenaze Törenlerinde Uyulacak Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümleriyle ilgili görevleri yapmak,
d) Teşkilat mensupları ile eş ve çocuklarından ihtiyacı olanlardan, maddi yardım yapılacaklara dair işlemleri yürütmek,
e) Meslek mensuplarından hastaneye yatanları ziyaret etmek, ilaç, cihaz ve benzeri ihtiyaçlarının temininde yardımcı olmak,
f) Hasta ve cenaze nakilleri için araç temin etmek,
g) Emekli personelin, emeklilik yaşamlarındaki sorunlarına yardımcı olmak,
h) Şube Müdürlüğünün mali işlemlerini mali müşavir veya serbest muhasebeci aracılığıyla yürütülmesini sağlamak,
ı) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak ile görevlidir.
  
Şube Müdürünün görevleri
a) Şube Müdürlüğünün çalışmalarını takip ve koordine etmek, denetlemek, düzenli, hızlı, etkin ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
b) İş dağıtımı yapmak, yetki ve sorumluluklarını tespit etmek, çalışma prensiplerini belirlemek ve disiplini tesis etmek,
c) Kaliteli hizmet anlayışını geliştirmek, verimliliği artırıcı düzenlemeler yapmak,
ç) Hizmetle ilgili iyileştirici tedbirler geliştirmek ve üstlerine önermek,
d) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek ile görevlidir.
 
Şube Müdür Yardımcısının görevleri
a) Şube Müdürlüğü büroları arasında işbirliği, koordinasyon ve düzenli çalışmayı sağlamak,
b) Şube Müdürlüğü personeli arasında karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı bir disiplin ve hizmet anlayışını tesis etmek,
c) Şube Müdürlüğü personelinin hizmeti uygulama biçimini, göreve geliş, görevden ayrılış saatlerini, mevzuata uygun hareket edip etmediklerini kontrol etmek,
ç) Kaliteli hizmet anlayışının geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması hususunda Şube Müdürüne önerilerde bulunmak,
d) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek ile görevlidir.
               
Büro Amirinin görevleri
a) Büro Amirliğinin çalışmalarını takip ve koordine etmek, denetlemek, düzenli, hızlı, etkin ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
b) İş dağıtımı yapmak, yetki ve sorumlulukları tespit etmek, çalışma prensiplerini belirlemek ve disiplini tesis etmek,
c) Kaliteli hizmet anlayışını geliştirmek, verimliliği artırıcı düzenlemeler yapmak,
ç) Çalışma ortamlarının düzen ve temizliğini sağlamak, hizmette kullanılan ekipmanın bakımlı ve çalışır durumda bulunmasını sağlamak,
d) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek ile görevlidir.
 
İdari Büro Amirliğinin görevleri
a) Şube Müdürlüğüne gelen evrakı zimmet karşılığında teslim almak,
b) Evrakı bürolara göre tasnifini yaparak şube müdürüne arz etmek,
c) Şube müdüründen çıkan evrakın kaydını yaparak, ilgili bürolara zimmetle vermek,
ç) Belirli zamanlarda cevaplandırılması gereken devamlı evrakı zamanında cevaplandırmak, cevaplandırılmasını sağlamak ve dağıtımına öncelik vermek,
d) Gizli, acele ve günlü olan evrakı ilgili birimlere hatırlatmak ve cevaplandırılmasını takip etmek,
e) Şubeye gelen genelgeleri çoğaltarak bürolara dağıtımını yapmak ve dosyalarında muhafaza etmek,
f) Başkanlık tarafından taşra teşkilatına gönderilen evrakın kontrolünü yapıp, gerekli kayıtları yaptıktan sonra sevk işlemlerini tamamlamak,
g) Birim arşivinde saklama süresi dolan evrakın imhası ile ilgili işlemleri yapmak ve birim arşivine teslim edilen evrakı teslim almak,
ğ) Personelin şahsi dosyalarını tutmak, izin, istirahat, göreve başlama ve ayrılma, sicil raporları, kurs, tecziye, taltif, terfi, ölüm ve emeklilik işlemleri gibi özlük hakları ile ilgili yazışmaları yapmak,
h) Gelen ve giden evrak föylerini tarih ve sayı sırasına göre tasnif edip muhafazasını sağlamak,
ı) Koruyucu güvenlik talimatı esaslarına uygun olarak evrak güvenliğini sağlamak,
i) Şube Müdürlüğünün temizlik, bakım, onarım işlerini yaptırmak ve binanın yangın, su baskını gibi tehlikelere karşı fiziki güvenlik tedbirlerini almak ve aldırmak,
j) Demirbaş eşya ve kayıt defterini tutmak, her büronun demirbaş eşya listesinin görünür yere asılmasını sağlamak, demirbaş eşya düşümleriyle ilgili işlemleri yapmak,
k) Şube Müdürlüğünce tutulması gereken defterleri temin ederek ilgili bürolarca tutulmasını sağlamak,
l) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek ile görevlidir.
 
 
 
 
TEŞKİLAT MENSUPLARIMIZA YAPILAN HİZMETLER
 
Sosyal Yardım Büro Amirliğinin görevleri
a) 27/3/1990 tarihli Bakan onayına istinaden teşkilat mensuplarının maaşlarından gönüllülük esasına göre kesilen kesintilerin takibini yapmak, Başkanlığın bildirmiş olduğu banka hesap numarasına yatırıldığını belirten dekontların gönderilmesini sağlamak,
b) Görevli iken çeşitli nedenlerle hayatını kaybeden personelin geride kalan ailesinden evli ise eşine, eşi de vefat etmiş ise çocuğuna, bekâr ise babasına, babası vefat etmiş ise annesine, anne baba ayrı ise her ikisinin adına ayrı ayrı bankada hesap açtırılarak, açılan hesap numarasını 24 saat içerisinde Daire Başkanlığına bildirmek,
c) Görevli personelin eş ve çocuğunun ölümü durumunda ölüm tarihi ve nedenini, defin belgesini, personel adına hesap numarası açtırılarak, açılan hesap numarasını 24 saat içerisinde Başkanlığa bildirmek,
ç) Gazi, görev malulü olan personelimiz ile emekli ve halen görevde olan mensuplarımızdan yardım talebinde bulunanların müracaatlarını almak, maddi yardıma ihtiyacı olup olmadığını tespit etmek,  yaptırılan inceleme sonucu, uygun olanları değerlendirilmek üzere Başkanlığa göndermek,
d) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek ile görevlidir.
 
  
Lojman Büro Amirliğinin görevleri
a) İl/ilçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliğine tahsis edilmiş olan lojmanların 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa istinaden çıkarılmış olan 23/9/1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliği hükümlerine göre personele tahsis ve dağıtım işlemlerini yapmak,
b) Lojmandan çıkarılması gereken personele gerekli tebligatı yapmak, lojmana zarar veren personele gerekli hukuki yaptırımların uygulanmasını sağlamak,
c) Lojmanların bakım ve onarımları ile ilgili yazışmaları yapmak,
ç) Yılda iki kez yapılan konut denetim raporlarını tanzim edilerek dosyasında muhafaza etmek,
d) Lojman idare amirliğinin oluşturulmasına ait işlemleri yapmak,
e) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek ile görevlidir.
 
Emekli Personel ile İrtibat Büro Amirliğinin görevleri
a) İlde ikamet eden emekli personele ilişkin bilgileri bilgisayar ortamında tutmak,
b) Emekli olan personelin talebi halinde hastane işlemlerinde Hastane Cenaze Tören İşleri Büro Amirliği ile koordineli şekilde yardımcı olmak, yapılacak olan sosyal aktivitelerde emekli personelin de katılımını sağlamak,
c) Emekli personele emeklilik yaşamlarında teşkilat imkânları ölçüsünde destek olmak,
ç) Emekli personelin sorunlarını çözmeye yönelik faaliyetler yapmak,
d) Emekli personele verilen hizmetlerle ilgili faaliyet raporlarını yılsonunda Başkanlığa bildirmek,
e) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek ile görevlidir.
 
 
Şehit Aileleri ve Görev Malulü Personel ile İlişkiler Büro Amirliğinin görevleri
a) Başkanlıkça bildirilen şehit, gazi, görev malullerinden, ilde ikamet eden şehit ailesi, gazi, görev malulü ile ailesinin, dosya, kayıt, bilgi formu ve istatistiklerini tutmak, istenen bilgi ve belgeleri Başkanlığa göndermek, ilde tutulan dosyaların ikamet değişikliklerinde ilgili İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,
b) İlde ikamet eden şehit ailesi, gazi, görev malulleri ve aileleri ile ilgili yazışmaları yapmak, aile ve çocuklarının eğitim, sağlık gibi problemleri ile ilgilenmek ve yardımcı olmak,
c) Şehit aileleri, gazi, görev malullerinin 10 Nisan Polis Bayramında, dini bayramlarda, şehitler ve gaziler gününde morallerinin güçlendirilmesi yönünde gerekli çalışmaları yapmak, toplantı ve yemek gibi etkinlikler düzenlemek,
ç) 19/2/2001 tarihli Bakan onayı ile yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Şehitlikleri İle Cenaze Törenlerinde Uyulacak Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre ildeki polis şehitlikleriyle ilgili iş ve işlemleri yapmak, gerekli onayları almak, ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerekli yazışmaları yapmak, şehitliklerin bakım ve temizliklerini sağlamak,
d) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek ile görevlidir.
 
Hastane, Cenaze ve Tören İşleri Büro Amirliğinin görevleri
a) Şehit aileleri, gazi, vazife malulü personelin kendisi, eş, çocuk, anne ve babalarının tedavilerine hastane personeli ile iletişim kurarak yardımcı olmak,
b) Teşkilat personelinden hastaneye yatanların, tedavi amaçlı işlemlerinin takibi ve hastalıklarının tedavileri için gerekli ilaç, kan, tıbbi tetkik malzemelerinin temininde yardımcı olmak,
c) İldeki hastanelerde tedavi gören teşkilat personelinin kendisi, eşi, çocuğu, anne ve babası ile yakından ilgilenmek, hasta ziyaretleri için gerekli malzemelerin alınmasını sağlamak ve hasta ziyaretlerinde bulunmak,
ç) Hastalığı nedeniyle diğer illere sevki yapılan teşkilat personelinin kendisi, eşi, çocuğu, anne ve babasının bilgilerini sevk edilen il Emniyet Müdürlüğüne ve Başkanlığa 24 saat içinde bildirmek,
d) İlgilenilen her hasta için, adı, soyadı, sicili, kadrosu, hastanenin adı, hastaneye yatış ve ayrılış tarihlerinin belirtildiği ziyaret formu düzenlemek ve bilgisayar ortamında kayıt tutmak,
e) İldeki teşkilat personelinin kendisi, eş, çocuk, anne ve babalarının vefatında defin işlemlerinde yardımcı olmak, defin işlemleri için araç ve gerekli diğer malzemelerin temin edilmesini sağlamak,
f) Diğer illere sağlık sebebiyle gönderilmesi gerekenlerin sevkini sağlamak,
g) İlde görevi başında vefat eden meslek mensupları ile ilgili bilgileri defnedileceği il Emniyet Müdürlüğüne ve Başkanlığa 24 saat içinde bildirmek,
ğ) 19/2/2001 tarihli Bakan onayı ile yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Şehitlikleri ile Cenaze Törenlerinde Uyulacak Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre, polis şehitleri ve vefat eden meslek mensuplarımızın ildeki cenaze törenleri ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,
h) 3/10/1995 tarihli Bakan onayı ile yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğü Tören Yönetmeliği hükümlerine göre, il’de düzenlenecek törenlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
ı) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek ile görevlidir.
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • Polis Eşleri Kaynaşma- Yardımlaşma Derneği
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • POLSAN
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crime